Regulamin

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.
§ 1
Dom Madeyski wynajmuje pokoje na doby.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego.
Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Rezerwacje w Domu Madeyski zachowują ważność do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniane będzie w miarę posiadanych możliwości.
§ 2
Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Domu Madeyski, mogą przebywać w pokoju gościnnym od godz.10.00 do godz. 22.00.
Dom Madeyski może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub w mieniu gości albo szkodę gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym w Domu Madeyski
§ 3
Dom Madeyski świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze ich zgłaszanie , co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
Skargi, uwagi bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Domu Madeyski prosimy na bieżąco zgłaszać obsłudze .
Dom Madeyski ma obowiązek zapewnić:profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących świadczonych usług
warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie w tajemnicy informacji o gościu
sprawność urządzeń technicznych

§ 4
Należność za pobyt pobierana jest z góry za cały czas pobytu.
Zadatek (art.394kc)należy wpłacać przelewem lub przekazem w terminie nie dłuższym niż dwa dni od telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji
Na życzenie gościa Dom Madeyski świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem
udzielanie informacji o połączeniach komunikacyjnych
przechowanie bagażu  gościa do godz. 17.00 w ostatnim dniu pobytu
 § 5
W Domu Madeyski istnieje bezwzględny zakaz palenia papierosów, cygar,e-papierosów, fajek itp. oraz przechowywania wszelkiego rodzaju zwierząt. Każdorazowe złamanie powyższego zakazu będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości 2500 złotych .
Dom Madeyski ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 - 849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Art. 849 kodeksu cywilhego
§6
     Dom Madeyski nie posiada strzeżonego parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdów należących do gości.
§ 7
W Domu Madeyski obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług Domu Madeyski nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Zastrzega się możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
§ 8
Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Madeyski powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciw-pożarowe zabrania się palenia papierosów na terenie całego budynku, używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
Zabrania się chodzenia w butach narciarskich po holu, klatce schodowej oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju.
  § 9
      Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te będą przechowywane przez 3 miesiące.     

Regulamin Domu Madeyski podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.Madeyski.pl w celu indywidualnego zapoznania się z nim przez klienta , a dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z jego akceptacją 


Życzymy Państwu miłego pobytu oraz zapraszamy do ponownego odwiedzenia Szczawnicy i zamieszkania w  pokojach gościnnych Domu Madeyski.